divendres, de juliol 18, 2008

EL NOU GES I LES CIÈNCIES SOCIALS: MÒDULS DE NIVELL II


Per descarregar-se els mòduls que es comenten tot seguit podeu anar als següents enllaços:
http://sites.google.com/site/histoart/el-nou-ges-loe-i-les-ci%C3%A8ncies-socials
o també
http://groups.google.com/group/afapaucasals/


CIÈNCIES SOCIALS II I MOVIMENTS MIGRATORIS
Correspon a un mòdul de segon nivell i és monotemàtic: migracions. Per tant és clarrament de Geografia, amb la qual cosa el pes específic d'aquesta matèria puja considerablement en el nou GES. El dossier es pot baixar seguint les instruccions anotades al principi de la pàgina.


Els continguts curriculars són els següents:

Ciències socials II i moviments migratoris
Introducció

Els continguts d'aquest mòdul pretenen donar una visió àmplia i interdisciplinària dels fenòmens migratoris actuals. Utilitzant els coneixements bàsics d'ubicació espai-temps adquirits als mòduls Geografia I i Història I de primer nivell, es fa un repàs històric i geogràfic als fenòmens migratoris. D'altra banda, el mòdul pretén fer un treball de clarificació de conceptes i processos, en tant que la temàtica està subjecta a valoracions quotidianes molt exteses socialment però poc rigoroses. Tota aquesta visió geogràfica, històrica i teòrica està enfocada a permetre a l'alumnat fer una valoració amb diversos elements de judici sobre els reptes de futur que suposa el procés migratori que viu actualment el nostre país.

Continguts del mòdul

Continguts comuns
Obtenció d’informació relativa a situacions i conflictes de l’actualitat, a partir de diversos mitjans de comunicació , si s’escau, d’entrevists i enquestes, tot analitzant els seus antecedents històrics i establint relacions entre l’àmbit mundial i local.
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, així com de les informacions que ens proporciona els mitjans de comunicació. Contrast i valoració critica d’informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen ,valorant solucions i alternatives als problema.
Ús de diferents fonts d’informació, especialment amb suport TIC, per contextualitzar els conceptes generals a fets de l’entorn proper , comunicant de forma argumentada els resultats de la recerca.
Reconeixement dels drets individuals i col·lectius, identificació i rebuig de les situacions de desigualtat, injustícia i discriminació que afecten persones i col·lectius del món actual.
Reflexió i debat sobre els reptes de la societat multicultural en relació a la convivència i la cohesió social, fonamentant les opinions pròpies i respectant les dels altres.
Obtenció d’informació relativa a situacions i conflictes de l’actualitat, a partir de diversos mitjans de comunicació i, si s’escau, d’entrevists i enquestes, tot analitzant els seus antecedents històrics i establint relacions entre l’àmbit mundial i local.
El fenomen migratori: conceptes i causes
Continguts
Identificació, anàlisi i interrelació de les bases econòmiques, socials i polítiques dels processos de migració.
Els fenòmens migratoris al llarg de la Història
Continguts
Anàlisi dels processos de migració des d'una vessant històrica, interrelacionant migració amb sistemes econòmics i nivells de desenvolupament.
Conèixer el procés d'immigració d'occitans a Catalunya al segle XVII, així com les seves conseqüències a nivell cultural, social i econòmic, i valorar els seus efectes a llarg termini.
Conèixer el procés d'emigracions d'europeus a Amèrica i Oceania al llarg del segle XIX, valorant l'impacte i les transformacions operades en aquests territoris.
Analitzar les conseqüències econòmiques, socials i culturals del procés migratori que visqué Catalunya a la meitat del segle XX.
Els fenòmens migratoris en l'actualitat
Continguts
Identificar les causes dels processos migratoris actuals.
Analitzar des d'una òptica mundial les xifres dels processos migratoris de l'actualitat, identificant-ne les causes.
Conèixer la dimensió dels processos migratoris actuals a Europa a partir de l'estudi de casos significatius o d'actualitat.
Identificar el pes econòmic, demogràfic, social i cultural de la immigració actual a Catalunya.
Valorar els reptes de futur que impliquen els actuals processos migratoris tant a nivell econòmic i social com a nivell cultural i religiós.

Continguts comuns amb altres àmbits

Àmbit comunicació
Domini de les tècniques argumentatives escrites bàsiques: comentaris de text, resums i expressió escrita d'opinions argumentades.
Adquisició d'habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, com els debats oberts i reglats.
Ús de fonts escrites del periodisme.

Àmbit científic tecnològic
Lectura i interpretació de dades estadístiques i de gràfics en suport convencional i digital.

Criteris d'avaluació
Dominar els procediments i conceptes de càlcul demogràfic vinculats als processos migratoris.
Identificar les causes dels processos migratoris i la seva mecànica demogràfica i econòmica.
Analitzar críticament els canvis socials, econòmics i demogràfics viscuts en els diferents grans processos migratoris tant a nivell mundial com a nivell català.
Analitzar críticament les oportunitats i els problemes que planteja el moviment migratori actual.
Valorar mitjançant el debat i el treball col·laboratiu els reptes de futur plantejats pel moviment migratori actual.

-oOo-GEOGRAFIA II


Vista ja la Geografia Física al nivell I, ara toca atènyer els continguts de la Humana; és a dir socioeconomia. L'enllaç per descarregarse en pdf el mòdul aneu a cercar les instruccions al principi d'aquesta pàgina.


I els continguts curriculars oficials són:


Geografia II
Introducció

El mòdul Geografia II representa un aprofundiment del mòdul Geografia I, sobretot en els aspectes socials i econòmics de la geografia. L'objectiu principal d'aquest mòdul és donar un seguit d'eines a l'alumnat per tal de comprendre i valorar críticament la informació que rebem per múltiples canals.
Els continguts d'aquest mòdul responen a un enfocament ampli i humanístic de la geografia, basat en conèixer els diferents elements la dinàmica dels quals va donant forma i alhora modifica les nostres societats.
El mòdul Geografia II també serveix de punt de partida per al mòdul opcional la globalització, i molts dels seus conceptes apareixen situats en un context històric tant al mòdul Història II com al mòdul opcional Catalunya dins l'Espanya del segle XX.


Continguts del mòdul

Continguts comuns
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals).
Distinció entre riscos naturals i antròpics. Descripció d'alguns casos d'impacte mediambiental derivats de l'acció humana, especialment a Catalunya, cercant causes i conseqüències. Identificació dels diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables.
Ús d'instruments TIC amb tècniques per dibuixar, calcular i processar dades, així com per a la informació i la comunicació.
Ús de diferents fonts d’informació, especialment amb suport TIC, per contextualitzar els conceptes generals a fets de l’entorn proper, comunicant de forma argumentada els resultats de la recerca.
La població i la demografia
Continguts
Identificació dels principals conceptes demogràfics i comprensió de les seves dinàmiques.
Anàlisi de l'evolució històrica de la població a nivell local i mundial: poblament, dinàmiques demogràfiques i ritmes d'urbanització al llarg de la història. Identificació de les fonts per a l'estudi de la població (censos, padrons o registres).
Anàlisi del fenòmen migratori actual, quantificació i localització d'aquest fenòmen, tant a nivell mundial com local, i identificació de les seves causes i de les seves característiques específiques.
Economia i indústria
Continguts
Identificació dels tres sectors econòmics i comprensió de les seves dinàmiques internes i de la seva relació amb els nivells de desenvolupament.
Identificació de les principals zones industrials a nivell mundial i dels factors de localització industrial i la seva relació amb les xarxes de comunicació i transport. Anàlisi de l'evolució de l'activitat dels sectors secundari i terciari a Catalunya.
Comprensió de la relació entre serveis, societat del benestar i sistema contributiu. Classificació i anàlisi d'alguns serveis a nivell mundial i local. Identificació de la tendència a la terciarització de les societats actuals.
Valoració de les conseqüències de la globalització de l'economia, entre les quals la deslocalització industrial i les noves formes de comerç.
Urbanisme i societat
Continguts
Identificació de l'impacte dels processos productius, dels moviments de població i del creixement urbà sobre el territori.
Anàlisi sobre les formes de vida, dels problemes i de la gestió de les ciutats actuals, especialment a Catalunya i Espanya.

Continguts comuns amb els altres àmbits

Àmbit comunicació
Domini de les tècniques argumentatives escrites bàsiques: comentaris de text, resums i expressió escrita d'opinions argumentades.
Adquisició d'habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, com els debats oberts i reglats.
Àmbit científic tecnològic
Lectura i interpretació de dades estadístiques i de gràfics en suport convencional i digital.

Criteris d'avaluació
Interpretar les dinàmiques demogràfiques a partir de dades numèriques i gràfiques.
Descriure i analitzar les causes i l'impacte dels moviments migratoris actuals, fent especial atenció al cas català.
Localitzar i identificar les causes dels processos d'urbanització actuals, i relacionar-los amb el seu context regional i el nivell de desenvolupament.
Identificar els sectors econòmics i la seva relació amb els nivells de desenvolupament.
Analitzar aspectes del funcionament de l'economia en el món, destacant la interdependència entre països i el seu impacte en la realitat econòmica de l'entorn proper.
Caracteritzar els principals sistemes d'explotació agrària existents, identificant i exemplificant en el cas català algunes de les transformacions del món rural. Analitzar les relacions entre la producció d'aliments i la fam.
Utilitzar fonts diverses per obtenir informació sobre fets econòmics i socials de l'entorn i relacionar-los amb el context mundial. Comunicar les conclusions de forma organitzada i intel·ligible utilitzant els recursos TIC.
Realitzar treballs de síntesi i recerca sobre aspectes demogràfics, urbans i econòmics a Catalunya.